Generalforsamling i Tolstup-Koret den 20. september 2011
 
Til stede: Tove R., Grethe, Jan, Ane Sofie, Birgit, Christel, Poul-Henning, Niels, Ole, Poul, Mogens, Søren, Hans, Anna, Karen, Ulla, Lisbeth, Anne Birgitte, Inge K., Per, Anette og Inge G.
Fraværende: Susanne, Tove H., Hanne, Lone, Else Marie og Birgitte.
 
1. Valg af ordstyrer
Mogens blev valgt, og han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid og dermed beslutningsdygtig.
 
2. Valg af referent
Inge G. blev valgt.
 
Som en start fik Hans ordet for at orientere om Letland, mens Michael stadig var til stede. En eventuel korrejse til Letland vil finde sted i tidsrummet den 17.-20. maj 2012 (Kr. Himmelfartsferien). For 4 år siden kostede rejsen 3.600,-, og Hans mente, at det kan gøres for ca. 4.000,- kr. næ-ste år. Der kan eventuelt søges tilskud i Lejre Kommune. Ved håndsoprækning gav 16 til kende, at de gerne vil med på rejsen, og de 16 var godt fordelt på de forskellige stemmer. Korrejsen vil blive et fællesarrangement for Tolstrup-Koret og Bramsnæs Rytmiske Kor, hvor ca. 12 medlemmer har givet tilsagn om deltagelse.
Bestyrelsen arbejder videre med projektet.
 
3. Beretning
Til efterårssæsonen mødtes vi 29 kormedlemmer og tog fat på julerepertoiret. Efteråret er dirigentens yndlingssæson p.g.a. det lyse og glædelige indhold i repertoiret.
Korets nye el-piano blev taget i brug, og Mikael er meget tilfreds med det, - der er knapper, der skal udforskes. Det har en god klang, og så skal det jo ikke stemmes.
Folkeoplysningsudvalget i Lejre kommune imødekom vor ansøgning om tilskud til købet og bevilgede kr.12.246.
Vi har forsøgt at sælge vort akustiske klaver, men der har endnu ikke været henvendelser. Det skyldes nok både prisen (kr.10.000) og en generel faldende efterspørgsel på akustiske pianoer. Sognegården v. EIF er spurgt, men de er ikke interesserede. Desuden ville der så fortsat være et opbevaringsproblem.
Julekoncerterne i 2010 blev dels i Store Fuglede den 7. december, hvor vi havde sidste julekoncert med Else Marie Dybdals velsignelse og den traditionelle hygge i præstegårdens stuer.
Efterfølgende koncert i Særløse kirke den 14. december, igen fyldt godt op med tilhørere. Efter koncerten holdt vi afslutning hos formanden, hvor vi nød medbragte lækkerier.
Ved koncerterne havde vi Camilla Donovan på piano og Ina Andreassen på tværfløjte. Anna havde købt nye røde tørklæder til korets damer, så vi præsenterede os flot.
 
Til forårsarrangementet havde vi besøg af kor 92 fra Sønderjylland dirigeret af Anne Ernst. Jeg vil gerne takke arrangørerne Inge Kølle, Niels, Hans, Mogens og alle hjælperne for det store arbejde, der blev lagt i projektet.
Fredag den 29. april ankom jyderne til aftensmadder på MSE, og så gik det efter programmet med fællesprøver, koncerter på MSE og Bøgebakken Ældre- og Plejecenter, guidet busrundtur med Erik Rasmussen og Carl Frandsen afsluttet med korfest på MSE med festlige indslag fra jyderne og Tolstrupkorets sømandsafdeling med tatoveringer og hele armen.
Vi er MSE meget taknemmelige for lån af lokaler og flygel.
 
I forbindelse med Lejre Kulturdage deltog vi først i Osted Kirkes aftengudstjeneste den 3. maj og den 11. maj i en fælleskoncert for kor i kulturhuset Felix dirigeret af Bjarne Donovan.
 
Bestyrelsen har afholdt 3 møder i året med punkter som korbesøg, salg af klaver, koncert- planlægning, annoncering, foreningsregnskab og vedtægter på dagsordenen.
Et særligt punkt var oprettelsen af korets hjemmeside, og den er nu etableret af Niels Rasmussen. Her kan man læse om korets historie og diverse praktiske informationer og oversigt over repertoire. En flot og overskuelig hjemmeside, - tak til Niels.
 
I august mødtes Inge G., Mikael, Niels, Hans, Poul og jeg med Indra Krage fra Letland angående interesse og mulighed for en korrejse til Letland. Vi besluttede at stile efter en korrejse i foråret 2012. Mere om dette punkt senere på generalforsamlingen.
 
Jeg vil gerne slutte min beretning med en varm tak til Mikael for hans altid inspirerende musikalske ledelse af vores kor, og det er ikke forbigået bestyrelsens opmærksomhed, at det på denne tid er 10 år siden, du Mikael startede for anden gang med ledelsen.
Jeg vil også sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Med sådanne medlemmer er det en fornøjelse at være formand.
 
4. Regnskab
Poul-Henning gennemgik det uddelte regnskab.
Posten ”Retur tilskud Lejre kommune” blev uddybet, lige som den blev det på sidste års generalforsamling! Et sådant tilskud skal bruges til et debatskabende arrangement, og hvis pengene ikke bruges, skal de betales tilbage til kommunen.
Flere kom med kommentarer om Michaels beskedne løn, - se under ”Eventuelt”. Regnskabet blev godkendt.
 
5. Kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 500,- kr. pr. halvår, og det var der tilslutning til hos kormedlemmerne.
 
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde forslag til nogle vedtægtsændringer, og de var udsendt rettidigt til alle kormedlemmerne.
I §1 og §11 står der ”Hvalsø kommune” og det ændres til ”Lejre kommune”.
I §4 er den nuværende ordlyd: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september efter mindst 14 dages skriftlig indvarsling”. Forslag til ændring: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af marts måned med mindst 14 dages skriftligt varsel.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning v/
4. Regnskabsaflæggelse v/
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Årets valg
8. Eventuelt”
 
I §9 er den nuværende ordlyd: ”Regnskabsåret løber fra 1. juni til 31. maj”. Forslag til ændring: ”Regnskabsåret er kalenderåret. Overgangsåret er fra 1. juni til 31. december 2011”.
Ændringsforslagene blev vedtaget.
 
7. De årlige valg
Susanne Jespersen, Inge Grastrup og Niels Rasmussen var på valg, og da de alle tre gerne ville genvælges, blev dette punkt hurtigt overstået! Alle tre blev genvalgt.
 
8. Eventuelt
Sæsonens noder laves digitalt af Niels som i sidste sæson.
 
Den planlagte øvedag den 24.9. aflyses på grund af manglende deltagelse. Poul informerer Michael om dette.
 
Korets gamle klaver er sat til salg på www.qxl.dk, hvor der indtil videre ikke har været nogle henvendelser. Mogens kender én, der måske kan tage klaveret i kommission, og Per vil kontakte en eventuel køber. Alle muligheder bør undersøges, og prisen kan sættes ned.
 
Der er enighed om, at Michael gerne må få mere i løn, end det er tilfældet nu, men hvordan kan det eventuelt lade sig gøre? Bestyrelsen ser på sagen.
 
Anette fortalte, at hun har fået kræft, så hun møder op i koret, alt efter hvad hun har overskud til. Hun udtrykte glæde over Mozart-programmet, for med det kan hun øve derhjemme.
 
Da det er koret, der har betalt for Andrew Lloyd Webber-nodehæfterne, blev vi enige om at aflevere dem igen og lade dem ligge i skabet i Sognegården til eventuelt brug en anden gang.
 
Vi har tre julekoncerter i december: I St. Fuglede den 6.12., på Bøgebakken den 11.12., og i Særløse Kirke den 13.12. Datoerne og de nøjagtige mødetidspunkter sendes ud via mailen.
 
Mødet sluttede ca. kl. 21.30.
 
Referent: Inge Grastrup
 
Godkendt og signeret af ordstyreren