Generalforsamling i Tolstrup-Koret den 13. marts 2012

Til stede: Poul, Christel, Birgit, Birgitte, Hanne, Ulla, Solvejg, Anette, Jan, Mogens, Tove H., Niels, Poul-Henning, Niels Arne, Anna, Hans, Per, Inge K., Karen, Grethe, Anne Birgitte, Tove R., Else Marie og Inge G.
 
Fraværende: Søren, Ane Sofie, og Lone.
 
1. Valg af dirigent
Hanne blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid og dermed beslutningsdygtig.
 
2. Valg af referent
Inge G. blev valgt som referent.
 
3. Formandens beretning ved Susanne
På sidste generalforsamling besluttede vi at ændre regnskabsåret, så det følger kalenderåret, og dermed ændredes generalforsamlingen også fra september til februar/marts måned. Derved er denne beretning for september 2011 til februar 2012.
I september 2011 var der en del aktivitet angående interesse for en ny korrejse til Letland, så Hans H. og Niels R. lagde kræfter i at søge legater og finde flybilletter til rimelig pris – det blev ikke let – men det lykkedes. Rejsen kunne kun gennemføres med tilslutning fra Bramsnæs Rytmiske kor, og da deres tilslutning faldt, faldt vores tur ærgerligt nok også. Men interessen fra letterne er der fortsat, så vi forsøger en anden gang.
 
Bestyrelsen har holdt to møder i perioden.
Det store punkt har været administration at Mikaels løn. Det har altid været en særlig opgave for især kassereren at holde styr på for- og efterbetaling og udligninger, så efter nogle overvejelser besluttede bestyrelsen, at vi nu selv står for lønudbetalingen. Der følger en del ting med en sådan beslutning, bl.a. nyt SE nr. Efter sidste generalforsamling har vi også drøftet Mikaels løn og har et forslag på dagsordenen, som kan drøftes. Det skal dog nævnes, at Mikael ikke selv har haft særlige problemer m.h.t. lønudbetalingen.
Vi har også drøftet muligheder for reklame for koret, der må jo godt komme nogle yngre stemmer til. Resultatet bliver et billede af koret på et slideshow, som Lejre Fotoklub har stående på Hvalsø bibliotek. Dette er gratis for os og kan køre så længe, vi ønsker det. I den forbindelse overvejede vi også et max. antal i koret. Hvis vi fortsat vil synge på Sognegården, mener vi, at 35 sangere må være øvre grænse.
Klaveret er blevet solgt – til Camilla Donovan, for kr. 6.000,- . Det kan både hun og vi være godt tilfredse med.
 
Koret har haft tre julekoncerter: Store Fuglede, hvor den traditionelle kaffe og æbleskive-komsammen var flyttet til forsamlingshuset. St. Fuglede vil meget gerne fortsætte med vores julekoncerter.
Bøgebakken i Allerslev: Der var et ret pænt fremmøde af beboere og pårørende, og de var også meget glade for besøget. Særløse Kirke: var som vanligt pænt fyldt op, og det bliver nok altid vores bedste koncert.
Igen havde vi glæde af Camilla D. ved klaveret, og Tove Hjøllund spillede fløjte.
 
I efteråret og vinteren har Lejre kommune afholdt et par arrangementer for frivillige foreningsledere og bestyrelser, og 1-2 herfra har deltaget. Møderne har især handlet om den nye folkeoplysningslov, og der var gode snakke over bordet angående foreningsarbejdet, kursus til træner/leder, organisation m.v.
Ved nytårskur i Kirke Hyllinge hallen var der meget inspirerende og energisk input v. Helen.
Der blev også orienteret om mulighed for kursus i førstehjælp & hjertestart. Der er opsat en hjerte-starter på Midtsjællands Efterskole, men der er lokalt ønske om, at den bliver flyttet til Sognegården grundet skolens ferie-fridags lukning.
 
4. Regnskabsaflæggelse ved Poul-Henning
Poul-Henning gennemgik regnskabet.
Posten ”Ekstra tilskud Lejre Kommune” var igen i år ”oppe at vende”. 10% skal tilbagebetales til kommunen, hvis koret ikke kan bruge dem til debatskabende aktiviteter. Vi har drøftet dette mange gange men har endnu ikke fundet en måde at bruge dem på. Poul-Henning vil skrive til kommunaldirektøren og foreslå, at man generelt kun udbetaler 90% af tilskuddet, så der ikke hvert år skal tilbageføres 10%.
Størrelsen af korets egenkapital blev drøftet, - hvor stor skal den være, og hvad skal den eventuelt bruges til? Både Poul-Henning og Susanne udtalte, at der ikke skal spares penge op, men at det er rart, at der hele tiden er et rimeligt overskud i kassen til uventede udgifter eller eventuelle ændringer i antallet af kormedlemmer.
Christel og Susanne foreslog, at nogle af pengene kunne bruges til en fælles kor-week-end, hvor Michael også deltager og eventuelt en sangpædagog. Det var der bred tilslutning til, og en sådan week-end vil blive planlagt tæt på koropstarten i efteråret.
Regnskabet blev godkendt.
 
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 500,- kr. pr. halvår, og det var der tilslutning til hos kormedlemmerne.
 
6. Drøftelse af indkomne forslag
Der var ikke indkommet andre forslag end ét fra bestyrelsen, som drejede sig om at give Michael et kørselstilskud på 1.500,- kr. pr. halvår.
Efter en fælles drøftelse af dette punkt blev det besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med denne sag.
 
7. Årets valg
Poul-Henning Friborg, Hans Høyer og Grethe Nielsen var på valg, og da alle tre gerne ville genvælges, blev dette punkt hurtigt oversået! Alle tre blev genvalgt: Poul-Henning og Hans for 2 år og Grethe for 1 år.
 
8. Eventuelt
Hans overrakte Niels to flasker rødvin som tak for hans store og effektive arbejde med korets hjemmeside.

Efter koncerten på Bøgebakken den 6. maj holdes der sæsonafslutning hos Anna og Hans ca. kl. 17.00. Anna og Hans vil smøre nogle sandwiches og indkøbe vinen. Arrangementet koster 20,- kr. pr. hoved.
 
Anne Birgitte agiterede for to arrangementer: Holbæk Studiekor synger i Osted Kirke lørdag den 24.3. kl. 15.30. Korsang på Rønshoved Højskole den første uge i juli.
 
Inge G. bad om midler, 50,- kr. pr. kormedlem, til den nu tomme gavekasse.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00, og Hanne takkede for god ro og orden.
 
Referent: Inge Grastrup
 
Godkendt og signeret af dirigenten den 19.3.2012