Generalforsamling i Tolstrup-Koret den 12. marts 2013

Til stede: Poul, Tove H., Solvejg, Susanne, Grethe, Mogens, Christel, Søren, Niels, Tina, Tanja, Ane Sofie, Hanne, Tove R., Else Marie, Karen, Anne Birgitte, Birgitte, Anna, Hans, Vilhelm og Inge.

Fraværende: Birgit, Charlotte, Hanne, Jan, Per og Poul-Henning.

1. Valg af dirigent
Hanne blev valgt som dirigent, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i rette tid og dermed beslutningsdygtig.

2. Valg af referent
Inge blev valgt.

3. Formandens beretning v/Susanne
I foråret 2012 gav koret koncerter i Jyderup kirke, Særløse kirke, Osted kirke og på ældrecenteret Bøgebakken i Lejre. Desuden deltog vi i fælles korkoncert i kulturhus Felix i Lejre. I Felix var vi ca. 90 sangere på podiet! Bortset fra Jyderup, var alle koncerter en del af Lejre kulturdage.
Efter koncerten på Bøgebakken samledes vi til afslutning hos Anna og Hans, og tak for husly til denne dejlige aften.

Efterårssæsonen startede i september.
I koret & bestyrelsen har vi flere gange snakket om at have en kordag med en sangpædagog, og den. 11. november mødtes et næsten fuldtalligt kor i Herslev Sejlklubs dejlige hus på Herslev havn.

Sangpædagog Merete West Risager underviste og trænede os, og det var en inspirerende, lærerig og lattermild dag. Indsatsen blev rundet af med en dejlig middag, tilberedt af Anes mand Ole med hjælpere. Denne aften blev vores nye sanghæfter (drøftet ved sidste års gen.fors.) indviet, indtil videre uden kaffepletter i? Hæfterne er resultat af Hans, Poul og Niels’ indsats.

Og så blev det pludselig tid for julekoncerter, og vi fik da nok at synge til!
I helt nyfalden frostsne kom vi tidlig morgen til Valsølille og Jystrup kirker og sang ved De ni Læsninger og fik kaffe i Stalden ved Jystrup kirke. Næste koncert var i Store Fuglede, også med efetrfølgende kaffe og mere sang.
Den næste koncert var aftalt til Osted kirke, men da der var vedvarende snefald og fygning, aflyste jeg med kort varsel koncerten. Ingen skal ikke risikere noget for at komme frem til koncert. Men! Man skal ikke tage fejl af sangere: der mødte alligevel en mindre, men beslutsom flok op i kirken, og organist Camilla Donovan spillede – de som kom, skulle ikke gå tomhændede hjem, og der var da også et pænt publikum-fremmøde. Så det er både første og sidste gang jeg u-opfordret aflyser en koncert pga. vejret.
Og så sang vi på Bøgebakken og i Særløse kirker, ialt 5 julekoncerter foruden Læsn, hvad vi havde lært.
Efter koncerten i Særløse - denne gang deltog også en flagermus - samledes vi og vore ”bedre halvdele” her på Sognegården til kaffe, oste og vin. Tak til Anna og Hans for de flotte ostefade. Og tak til Anne Birgitte for dejligt klarinet-akkompagnement ved koncerterne. Alle koncerter blev ledsaget af Camilla D. på piano.

Bestyrelsen har holdt to møder i år: ved sommermødet hos Hans blev kordagen planlagt og aftale om sanghæftet afsluttet.
På mødet hos Niels evaluerede vi 2012. Vi snakkede en del om idéer til korrejse og rejseøkonomi.
Det hører I mere om under pkt. Eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse v/Per Kølle
Oprindelig skulle Per have stået for regnskabsaflæggelsen i Poul-Hennings fravær (bortrejst på ferie), men Per blev også forhindret på grund af ferierejse, så det blev Hans, der tog sig af dette punkt.

Hans gennemgik regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 500,- kr. pr. halvår, og det var der tilslutning til hos kormedlemmerne.

6. Drøftelse af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

6a. Bestyrelsen orienterer om idé til kor-rejse 2014
Susanne orienterede om, at der er to rejsemål i spil til en eventuel kor-rejse, og det er Bremen og Stockholm. Turen skulle finde sted i foråret 2014 med tre overnatninger. Kor-kassen kan bidrage med 1.000,- kr. pr. kormedlem. Ægtefælle/samlever kan komme med på turen ved at betale fuld pris. Der var stor tilslutning til oplægget, og bestyrelsen blev opfordret til at arbejde videre med sagen.

Niels orienterede om en mulig kor-dag i slutningen af oktober/start november i år med undervisning af operasanger Aleksandra Wagner, som han selv kender. Det vil koste 4.000,- kr. Hvis det er muligt, kan arrangementet afvikles i Herslev Sejlklubs klubhus. Der var også stor tilslutning til dette forslag, så bestyrelsen melder hurtigt en dato ud. Der var enighed om, at det skulle være en søndag.

7. Årets valg
Susanne, Inge, Niels og Per var på valg og ville alle gerne genvælges.
Susanne, Inge og Niels blev genvalgt.
I stedet for Per blev Hanne valgt som ny revisor.
Grethe blev igen valgt som suppleant til bestyrelsen.

8. Eventuelt
- Christel roste bestyrelsen for deres planer! (se pkt. 6a)
- Standardsangene er stadig gældende, selv om de ikke bruges så tit.
- Hanne mener, det vil være en god idé at tilpasse vores repertoire til koncerter på Bøgebakken, - flere kendte sange.
- Inge roste koret for deres præstation til julekoncerten i Særløse Kirke: flot klang, tydelig udtale og stor koncentration!
- Nogle i koret har også modtaget ros fra pårørende til beboere på Bøgebakken.
- Niels foreslog, at der er lidt flere fællessange til koncerterne, for at ”forlænge” dem lidt.
- Hans kunne godt tænke sig en grundigere introduktion til numrene, enten givet af Michael eller et eller flere kormedlemmer.
- Michael tilbyder en kor-lørdag fra kl. 10-13 enten den 23.3., 6.4. eller den 20.4. Vi skal give en tilbagemelding tirsdag den 19.3.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30, og Hanne takkede for god ro og orden.

Referent: Inge Grastrup

Godkendt og signeret af dirigenten den 18. marts 2013