Nugældende vedtægter for Tolstrupkoret           
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 1984.
Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 10. oktober 2017
 
 
  
§ 1.
Foreningens navn er Tolstrup Koret.
Dens hjemsted er Ny Tolstrup, Lejre Kommune
 
§ 2.
Foreningens formål er at dyrke amatørmusik.
 
§ 3.
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at deltage i det musikalske arbejde.
 
§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år med udgangen af
marts måned, med 14 dages skriftlig varsel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt senest
10 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer og andre væsentlige forslag skal indgives så betids at
de kan publiceres i indkaldelsen.

DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Årets valg
  8. Eventuelt
§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne og indvarsles som den ordinære generalforsamling.
 
§ 6.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.
 
§ 7.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år.
Den nye bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og øvrige
medlemmer.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Endvidere vælges mindst 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 
 
§ 8.
Bestyrelsen ansætter lærer og aftenskoleleder, som gerne må være samme person.
Lærer og aftenskoleleder kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.
 
§ 9.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler med ansvar overfor generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formand eller kasserer.
Regnskabsåret er kalenderåret,
 
§ 10.
Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.
 
§ 11.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler, til gavn for sang- og musiklivet i Lejre kommune.
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 1984.
Ændret på ordinær generalforsamling den 20. september 2011
Ændret igen på ordinær generalforsamling den 12. april 2019