Nugældende vedtægter for Tolstrupkoret           
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 1984.
Senest ændret på ordinær generalforsamling den 17. august 2021
 
 
  
§ 1.
Foreningens navn er Tolstrupkoret.
Dens hjemsted er Ny Tolstrup, Lejre Kommune.
Tolstrupkoret er tilsluttet som hold under DOF Bramsnæs.

§ 2.
Foreningens formål er at dyrke amatør-korsang.

§ 3.
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker at deltage i det
musikalske arbejde, og som er tilmeldt aftenskolen DOF Bramsnæs.
Nye medlemmer aflægger evt. stemmeprøve hos underviser.
Hvilende medlemmer betaler halvt kontingent til korets kasse.

§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år med udgangen af
marts måned, med 14 dages skriftlig varsel.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt senest 10 dage før generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer og andre væsentlige forslag skal indgives så betids at de kan publiceres i indkaldelsen.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Årets valg
8. Eventuelt

§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen
eller mindst 1/3 af medlemmerne og indvarsles som den ordinære generalforsamling.

§ 6.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

§ 7.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år. Den nye bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og øvrige medlemmer.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Endvidere vælges mindst 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
Suppleanter deltager ikke i bestyrelsesmøder, men modtager referater af alle møder, til orientering.

§ 8.
Korets underviser ansættes af DOF Bramsnæs efter anvisning af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan, efter behov, invitere relevante deltagere til møder; inviterede har dog ikke stemmeret.

§ 9.
Bestyrelsen disponerer over foreningens midler med ansvar overfor generalforsamlingen. Foreningen tegnes af formand eller kasserer.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10.
Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 11.
Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal ved 2 på hinanden
følgende generalforsamlinger.
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om anvendelse af foreningens midler, til gavn for sang- og musiklivet i Lejre kommune.
 
 
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 17. april 1984.
Ændret på ordinær generalforsamling den 20. september 2011
Ændret på ordinær generalforsamling den 12. april 2019
Ændret på generalforsamling den 17. august 2021